tel.: +48 42 215 10 68
fax: +48 48 203 20 31
95-200 Pabianice,
ul.Piłsudskiego 23

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Tekst pełny

Krótkie podsumowanie

1. Administrator Danych osobowych

1.1. Administratorem danych jest OXYLINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pabianicach, ulica Piłsudskiego numer 23, 95-200, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000299083, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP: 7692143818, REGON: 100482830, kapitał zakładowy 2.325.000 złotych.

1.2. Od dnia 25 maja 2018 r. kontakt z Administratorem w sprawach ochrony danych osobowych dostępny będzie za pośrednictwem adresu: daneosobowe@oxyline.eu

 

W razie pytań, uwag lub wniosków zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem adresu: daneosobowe@oxyline.eu

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

2.1. Od dnia 25 maja 2018 r. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), a także pozostałe obowiązujące przepisy prawa.

2.2. Podstawy prawne przetwarzania danych:

a) Art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO w celu wykonania umowy lub zrealizowania działań zmierzających do jej zawarcia podjętych na żądanie osoby, których dane dotyczą oraz w celu wypełniani obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych.

b) Art. 6 ust. 1 lit f) RODO w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.

c) Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem Danych,

2.3. Marketing bezpośredni, o którym mowa w pkt. 2.2. może być realizowany przez Administratora Danych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych urządzeń wywołujących (po uzyskaniu odpowiedniej zgody).

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe przepisy w kwestii ochrony danych osobowych.

Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Część działań Administratora opiera się na wyraźnym żądaniu Użytkownika a pozostałe związane są z obowiązkami Administratora oraz jego uzasadnionym interesem.

3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią, która przetwarza dane z upoważnienia Administratora Danych.

3.1. Administrator Danych lub strona trzecia przetwarza dane osobowe na podstawie następujących prawnie uzasadnionych interesów:

3.1.1. Zapewnienie bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;

3.1.2. Marketing bezpośredni własnych produktów i usług;

3.1.3. Przekazywanie danych osobowych pomiędzy Administratorem Danych a podmiotami powiązanymi do wewnętrznych celów administracyjnych;

3.1.4. Zapobieganie oszustwom;

3.1.5. Zabezpieczenie roszczeń Administratora Danych;

W ramach uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, dane przetwarzane będą w ramach zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, realizacji celów administracyjnych wewnątrz grupy podmiotów powiązanych oraz zabezpieczenia roszczeń Administratora.

4. Odbiorcy danych

4.1. Zgromadzone dane osobowe dostępne będą dla kontrahentów Administratora, przy wykorzystaniu których Administrator realizuje swoje usługi, dostawców narzędzi, dostawców usług wspierających działania marketingowe oraz działalność Administratora Danych, a także innych odbiorców o ile konieczność przekazania danych wynikać będzie z przepisów prawa.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi będą przetwarzane wyłącznie przez konkretne kategorie podmiotów, zawsze w ramach uprawnionych działań.

5. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

5.1. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej w następujących przypadkach:

5.1.1. Jeżeli jest to konieczne do wykonania umowy lub podjęcia działań związanych z jej zawarciem;

5.1.2. W ramach korzystnych przez Administratora rozwiązań technicznych (chmury obliczeniowe, poczta elektroniczna, hosting);

5.1.3. w przypadku udzielenia zgody przez Użytkownika.

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską odbywa się jedynie z uzasadnionych przypadkach, przy zachowaniu odpowiednich standardów ochrony zgodnych z RODO, w szczególności przy uwzględnieniu Standardowych Klauzul Umownych lub regulacji Privacy Shield zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

6. Okres przechowywania danych osobowych

6.1. Przekazane Administratorowi dane osobowe przechowywane będą w następujących terminach:

6.1.1. Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązków  prawnych Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres związany z rękojmią przysługującą Użytkownikom oraz ewentualnym prawem do zabezpieczenia lub dochodzenia należności przez Administratora od Użytkownika, a także w celu wypełnienia prawnych obowiązków Administratora (np. rozliczenia podatkowe).

6.1.2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów i usług własnych Administratora zgodnie z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu przez osobę, których dane dotyczą.

6.1.3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody przetwarzane będą do momentu jej odwołania.

Administrator będzie przechowywał dane osobowe wyłącznie w terminach koniecznych do realizacji swoich obowiązków, a przypadku zgody udzielonej przez Użytkownika – do czasu jej wycofania.

7. Prawa Użytkownika

7.1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (dotyczy danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.2 lit. b)), a także o prawo do przenoszenia danych (np. przekazania ich do innego administratora danych).

7.2. Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem osoby, której dane dotyczą, to niezwłocznie - najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania - informuje osobę, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.

7.3. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w pkt. 2.2 lit. c), Użytkownik ma prawo do cofnięcia takiej zgody w każdym czasie z zastrzeżeniem, iż takie cofnięcie pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.4. Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

7.5. Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z pkt. 7.4, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Użytkownikom przysługuje szereg praw związanych z przekazanymi danymi osobowymi.  Użytkownik ma prawo żądania o sposobie przetwarzania danych, prawo dostępu do nich, ich poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania a także przeniesienia do innego podmiotu.

W celu ich realizacji lub pytań w tym zakresie należy skontaktować się z Administratorem zgodnie z informacjami podanymi w punkcie 1.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Informacja o plikach cookies

8.1. Serwis korzysta z plików cookies.

8.2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i  przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

8.3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Operator Serwisu.

8.4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

8.4.1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

8.4.2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

8.4.3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

8.5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

8.6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

8.7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8.8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

8.9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

8.10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Zasady wykorzystywania plików cookies.

9. Logi serwera.

9.1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

9.2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

9.2.1. czas nadejścia zapytania,

9.2.2. czas wysłania odpowiedzi,

9.2.3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

9.2.4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

9.2.5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

9.2.6. informacje o przeglądarce użytkownika,

9.2.7. Informacje o adresie IP.

9.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

9.4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

Informacje związane z danymi wykorzystywanymi przez logi serwera.

10. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

10.1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

10.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz ustawienia przeglądarki i postępuj zgodnie z podaną instrukcją

Jak cofnąć zgodę na używanie przez Administratora pików cookies.

Produkt dodany do zapytania ofertowego

Wyślij zapytanie ofertowe Przeglądaj dalej
quanmedia